Expertiseteam

Klik hier om het document van het Expertiseteam te openen.

Waarom komen kinderen in het Expertisetraject?

Binnen de Petraschool hebben we de beschikking over een orthopedagoog, een logopedist, een sociale vaardigheidstrainer, een gymleerkracht die motorische remedial teaching en psychomotorische training kan geven.
Samen vormen deze mensen een team: het expertiseteam.
Wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert, en als de ondersteuning in de klas onvoldoende effect heeft kan deze leerling besproken worden in het expertise team.
De leerling heeft intensievere zorg van meerdere disciplines nodig, en de behandeling door die verschillende disciplines wordt op elkaar afgestemd.
Door deze afstemming beogen we een groter rendement te bereiken.

Hoe komen kinderen in het Expertisetraject?

Het kan zijn dat een leerkracht zorgen heeft bij een leerling.
Deze zorgen bespreekt de leerkracht met de intern begeleider (IB-er).
Samen bedenken ze hoe de leerling het beste ondersteund kan worden (middels een ondersteuningskaart met interventies).
Als de genomen interventies onvoldoende effect hebben wordt een leerling binnen school verder besproken binnen de CvB.
Vanuit de CvB wordt er gekeken of meer of andere zorg nodig is: bijvoorbeeld de zorg door het ET.
De kracht van het ET is de kijk vanuit verschillende disciplines naar het kind en te zoeken naar een gezamenlijke aanpak om de ontwikkeling van het kind (weer) op gang te brengen.
Zo wordt dan een groter rendement bereikt.

Hoe kan een behandelingstraject eruit zien?

Voordat een traject start is er contact met ouders.
Verder zijn er 4x per jaar voortgangsgesprekken waar ouders voor worden uitgenodigd.
Binnen het ET wordt gekeken ( op basis van dossieranalyse, observatie en screening) welke disciplines extra ondersteuning aan het kind gaan geven.
Dit kan betekenen dat het kind intensief begeleid gaat worden door meerdere disciplines per week.
Dit wordt onderling goed afgestemd.
Na iedere 9 weken volgt een evaluatie en wordt bepaald of een traject verlengd wordt en door welke disciplines.
Hierover volgt dan een voortgangsgesprek met de ouders en de ET-leden die het kind in behandeling / begeleiding hebben.