Logopedie

Logopedie

Bij een achterstand op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor kan begeleiding plaatsvinden door een logopedist.
Op de Petraschool zijn 2 logopedisten werkzaam.
Er werkt één schoollogopedist (Saskia Renders) en één logopedist van de particuliere logopedische praktijk (Monique Teurlings).
De schoollogopedist onderzoekt en behandelt de leerlingen, maar geeft ook groepslessen samen met de leerkracht.
In deze groepslessen oefent de logopedist de luistergerichtheid, het maken van zinnen, begrijpen van zinnen en het vergroten van de woordenschat.
Verder kan de schoollogopedist ondersteunen bij de vertelvaardigheid in de klas.
Deze behandelingen vinden plaats onder schooltijd.
De logopedist van de particuliere praktijk onderzoekt en behandeld de kinderen individueel op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor.
Logopedie vanuit de particuliere praktijk wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering.
De logopediste van de particuliere praktijk informeert u hierover.
Zij kan onder schooltijd en ook na schooltijd behandelen.

 

E-mail: info@logopediemonique.nl website: www.logopediemoniqe.nl 

Onderzoek:

De schoollogopedist screent alle nieuwe leerlingen.
Als zij aanvullend / uitgebreid onderzoek nodig vindt kan zij dit zelf doen maar zij kan ook ouders adviseren een onderzoek te laten doen door Monique Teurlings die op school haar praktijk heeft.
Natuurlijk mag dit onderzoek ook in een andere privépraktijk gebeuren.
Met het logopedisch onderzoek worden de sterkte en zwakke kanten op het gebied van taal, communicatie, spraak en stem weergegeven.
Een belangrijk onderdeel voor het OPP (= ontwikkelingsperspectief) van de leerling en startpunt in de klas.
Voor het logopedisch onderzoek bij Monique Teurlings heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.
De betaling gaat dan via uw zorgverzekering.

Behandeling:

Voordat de behandeling begint, zijn de ouders, leerkrachten en intern begeleider schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gebracht van de doelen van de logopedische behandeling.
De logopedist nodigt de ouders uit om een behandeling bij te wonen.
De samenwerking met de ouders vinden wij heel belangrijk.

Verslagen:

De logopedist maakt een verslag van het onderzoek en schrijft aan het einde van het schooljaar een verslag over de behandeling.
De ouders krijgen deze verslagen.
De verslagen worden door de logopedist in Parnassys (= leerlingvolgsysteem) gezet.