SKPO (bestuur)

SKPO - bestuur, organisatie, scholen 

Basisschool SBO Petraschool valt onder het bevoegd gezag van SKPO en maakt gebruik van een aantal algemene ondersteuningsfuncties die binnen het SKPOstafbureau zijn georganiseerd. De stichting heeft vier brede basisscholen in Son en Breugel en 31 scholen in Eindhoven. De Eindhovense scholen maken onderdeel uit van een SPIL-centrum of zijn Integraal Kindcentrum. Alle SKPO-scholen werken samen met hun kinderopvangpartner aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Van hen bieden er 32 regulier basisonderwijs en twee speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er onze basisschool speciaal voor kinderen van ouders die recent in Nederland wonen.


Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen 

De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een gedeelde maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar.

 

Strategie en focus 2020-2024 

Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk geformuleerde focuspunten:
- Uitdagend en innovatief onderwijs;
- Wereldburgerschap;
- Duurzaamheid.

Dat doen we onder het motto van Leren met lef. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de lijntjes.

Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld door middel van een koerskaart met daarop 'koerssleutels', waarover we op school- en bestuursniveau het gesprek met elkaar voeren.

  

Kwaliteitszorg 

Bij SKPO werken we vanuit vertrouwen in kinderen en maken we ons onderwijs elke dag voor elke leerling passend. Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier heeft in leren het bewijs dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is.

Dit vraagt om een bedoeling die breed wordt gedeeld en uitgedragen, een basis die op orde is en een flinke dosis lef. Het vraagt ook om een professionele cultuur waarin we ons bij alles wat we doen afvragen of het bijdraagt aan de realisatie van kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. Als gedreven vakmensen voeren we hierover onderling en met onze partners een open dialoog. Dit alles doen we vanuit de kernwaarden ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding. Wilt u meer lezen over SKPO, kijk dan op onze website www.skpo.nl.

 

Passend onderwijs 

In het kader van passend onderwijs maakt SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (3007). Dit samenwerkingsverband is een netwerk van veertien schoolbesturen voor primair onderwijs in Eindhoven, Best, Son en Breugel. De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgplicht voor onderwijs van elk kind en het realiseren van een dekkend netwerk binnen de grenzen van het samenwerkingsverband.

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband kiezen ervoor om passend onderwijs zoveel als mogelijk binnen de eigen bestuurlijke geleding te realiseren. Ze organiseren en bekostigen uit de ondersteuningsmiddelen, die elk schoolbestuur c.q. elke school ontvangt, zelf de specialistische kennis over leerlingen met specifieke ondersteunings- en ontwikkelingsvragen. Hierdoor geven de schoolbesturen zelf zoveel als mogelijk vorm aan het dekkend netwerk vanuit de eigen onderwijskundige en pedagogische visie op onderwijs.

Schoolbesturen, c.q. basisscholen, hebben zorgplicht. Dit houdt in dat wij als school verantwoordelijk zijn voor de onderwijsontwikkeling van ieder kind dat schriftelijk bij ons wordt aangemeld, ook voor leerlingen waarbij sprake is van extra onderwijsondersteuningsbehoeften. Als een kind dus bij onze school schriftelijk is aangemeld, hebben wij de verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden.

Leerlingen moeten in beginsel zo dicht mogelijk bij de eigen fysieke en sociale leefomgeving van ouders naar school kunnen gaan. Voor leerlingen waarvan de onderwijsondersteuningsbehoeften de mogelijkheden van de reguliere basisschool overstijgen, is indien nodig gespecialiseerd onderwijs beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een plaats binnen het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De TLV wordt door de school aangevraagd bij het samenwerkingsverband; uiteraard worden de ouders hierbij betrokken. De ouders geven in de aanvraag hun zienswijze aan. Als ouders niet instemmen met de aanvraag, dan wordt dit aangegeven bij de zienswijze. De TLVaanvraag wordt door twee onafhankelijke deskundigen beoordeeld en zij adviseren het bestuur van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal (basis)onderwijs, welke type speciaal onderwijs en de geldigheidsduur van een TLV.

Als school zorgen we ervoor dat er een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de school staat. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school biedt en hoe dit wordt georganiseerd en uitgevoerd. Daarnaast wordt beschreven welke mogelijkheden/welke ambitie de school heeft met betrekking tot inclusiever werken. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: https://www.po-eindhoven.nl/diensten/informatieloket/ondersteuningsplan-passend-onderwijs-po-eindhoven


Indienen officiële klachten:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht.
 
 

Stappenplan bij klachtenregeling ouder(s)/verzorger(s):


Gesprek

Soms gebeuren er dingen op school waar ouders (of leerlingen) het niet mee eens zijn. Door middel van gesprek komen we graag met u tot een oplossing. Bent u ergens ontevreden over met betrekking tot de situatie in of rondom de klas? Dan is de leerkracht uw eerste aanspreekpunt voor een gesprek. Komt u er samen niet uit of heeft de situatie meer betrekking op de schoolorganisatie of het schoolbeleid? Dan gaat de schoolleiding (directie) graag met u in gesprek.
 

Klachtenregeling

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van SKPO. In voorkomende gevallen komt er een gesprek met het bestuur. U treedt dan eerst in contact met de bestuurssecretaris van SKPO: mw. J. de Jonge Baas, j.dejongebaas@skpo.nl
U vindt de klachtenregeling inclusief tips hoe te handelen op de website: www.skpo.nl.
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt tevens ter inzage bij de schoolleiding.
 

Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon op school. U kunt zich op ieder moment door hem of haar laten adviseren en ondersteunen. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast heeft SKPO een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon waar u voor begeleiding of advies terechtkunt.
Contactgegevens interne vertrouwenspersoon :
Naam: Jeroen Simons
Telefoonnummer: 040-2430970
Email: j.simons@skpo.nl

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Irene Kersten
Contactgegevens: website: www.rustnaimpact.nl,
e-mail: info@rustnaimpact.nl,
telefoon: 06-11396901


Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief), op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Voor meer informatie kunt u verder terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Contact gegevens: https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/contact